Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL
WELCOME IN MY POTAL

Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL

THE SWISS CRIMES BEHIND THE NEUTRAL FACADE & THE CRIMES WITH THE GLOBAL RESOURCES
 
RegisterEventsSearchPublicationsPICS & CONTACTHomeLog inGallery

 

 Slovakian Agreement 08. 09. 2015, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o JUDr. Antonom Novákom, NOVÁK & PARTNERS, s.r.o., Negozio Don Corleone s.r.o

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin
Admin

Female
Number of posts : 5973
Birthday : 1952-04-20
Age : 68
Reputation : 0
Points : 22172
Registration date : 2007-04-25

Slovakian Agreement 08. 09. 2015, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o JUDr. Antonom Novákom, NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.,   Negozio Don Corleone s.r.o Empty
PostSubject: Slovakian Agreement 08. 09. 2015, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o JUDr. Antonom Novákom, NOVÁK & PARTNERS, s.r.o., Negozio Don Corleone s.r.o   Slovakian Agreement 08. 09. 2015, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o JUDr. Antonom Novákom, NOVÁK & PARTNERS, s.r.o.,   Negozio Don Corleone s.r.o I_icon_minitimeTue Feb 26, 2019 1:42 am

Negozio Don Corleone s.r.o. , Brno IČO 02230381 - Obchodní rejstřík firem

NÁZEV: Negozio Don Corleone s.r.o. Negozio Don Corleone s.r.o. - logo
Negozio Don Corleone s.r.o. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
IČO: 02230381
Z. KAPITÁL: 200000 Kč
SCHRÁNKA: 6h83ggv
ADRESA: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa

Poslední změny
a události Negozio Don Corleone s.r.o.
28.2.2014 Změna spisové značky C 217092 vedená u Městského soudu v Praze C 82275 vedená u Krajského soudu v Brně
19.2.2014 Nová listina ve sbírce listin: C 217092/SL2/MSPH ostatní rozhodnutí jediného společníka
19.2.2014 Nová listina ve sbírce listin: C 217092/SL3/MSPH notářský zápis NZ 361/2013
17.2.2014 Vymazán společník s vkladem FINDME s.r.o., IČO: 24307181, vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 100 %.
17.2.2014 Změna názvu z SOMTRADE s.r.o. na Negozio Don Corleone s.r.o.
17.2.2014 Změna sídla z Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5 na Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
17.2.2014 Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jana K., den zániku funkce 22.11.2013.
Všechny změny a události ve společnosti Negozio Don Corleone s.r.o.
Zobraz formulář pro selekci výpisu obchodního rejstříku
Obchodní rejstřík: aktuální výpis | úplný výpis | vztahy osob (1) | sbírka listin (3)
Datum vzniku a zápisu:
17. říjen 2013
Spisová značka: C 82275 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Negozio Don Corleone s.r.o.
Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
Identifikační číslo:
02230381
Právní forma:
Společnost s r.o.
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Člen statutárního orgánu, jednatel: Lenka Chválová
Slovenská republika
Den vzniku funkce: 22. listopad 2013
Společník s vkladem: Lenka Chválová
Slovenská republika
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100%
Základní kapitál: 200 000,-Kč
Sbírka listin, nejnovější listiny
Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
C 217092/SL3/MSPH notářský zápis NZ 361/2013 22.11.2013 19.02.2014 6
C 217092/SL2/MSPH ostatní rozhodnutí jediného společníka 22.11.2013 19.02.2014 1
C 217092/SL1/MSPH zakladatelské dokumenty, notářský zápis Nz 1370/2013 30.09.2013 21.10.2013 5

Slovakian Agreement:

Súd: Okresný súd Bratislava II
Spisová značka: 24Cb/215/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214227733
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 09. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Školníková
ECLI: ECLI:SK:OSBA2:2015:1214227733.3
ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd BratislavaII v konanípredsamosudcom JUDr. Monikou Školníkovouvprávnej veci žalobcu:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7 Bratislava, IČO: 31 319 459, zastúpeného
advokátom JUDr. Antonom Novákom, NOVÁK & PARTNERS, s.r.o., Ružinovská 42 Bratislava, IČO: 47
241 063 proti žalovanému: Negozio Don Corleone s.r.o., Mariánské náměstí 617/1 Komárov, Brno, IČO:
022 30 381 Česká republika, o zaplatenie istiny 1.511,20 eura s príslušenstvom takto
r o z h o d o l :
Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 1.511,20 eura istiny s 9,25%-ným ročným úrokom z
omeškania od 12.4.2014 do zaplatenia, a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 281,08 eura titulom náhrady trov konania
pozostávajúcich zo súdneho poplatku v sume 90,50 eura a z trov právneho zastúpenia v sume 190,58
eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu.
o d ô v o d n e n i e :
Žalobou doručenou súdu dňa 24.11.2014 sa žalobca domáhal, aby súd určil povinnosť žalovaného
zaplatiť žalobcovi istinu 1.511,20 eura s príslušenstvom, t.j. úrokom z omeškania v sadzbe 9,25% ročne
od 12.4.2014 do zaplatenia z titulu zmluvy o dielo.
Žalovaný nepredložil súdu písomné vyjadrenie k žalobe a na pojednávanie nariadené vo veci sa bez
ospravedlnenia nedostavil, pričom rovnopis žaloby spolu s prílohami, výzva na predloženie písomného
vyjadrenia k žalobe v lehote 15 dní a predvolanie na pojednávanie s poučením podľa § 120 ods. 4
O.s.p. boli žalovanému doručované na adresu sídla spoločnosti zapísanú v obchodnom registri, na ktorej
je však žalovaný podľa oznámenia pošty neznámy, v dôsledku čoho mu boli všetky písomnosti súdu
doručené v zmysle § 48 ods. 2 O.s.p.
Súd vykonal vo veci dokazovanie oboznámením sa s listinnými dôkazmi tvoriacimi obsah spisu a po
takto vykonanom dokazovaní ustálil skutkový stav nasledovným spôsobom.
Medzi žalobcom ako zhotoviteľom a žalovaným ako objednávateľom došlo k uzavretiu ústnej zmluvy o
dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie servisných prác s dodaním náhradných dielov na motorovom
vozidle žalovaného EČV: 9B6-2614 pod číslom zákazky 2014002453/1 a s dátumom zákazky
21.3.2014. Na preukázanie riadneho vykonania objednanej opravy motorového vozidla spolu s dodaním
náhradných dielov predložil žalobca súdu žalovaným riadne podpísaný doklad nadpísaný ako "Oprava
- zákazka", z ktorého je zrejmé, že predmetná oprava bola žalobcom zrealizovaná v jeho prevádzke na
adrese: Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04, t.j. v okrese Bratislava II. Cenu diela vyúčtoval žalobca
žalovanému faktúrou č. 1233001660 splatnou dňa 11.4.2014 a znejúcou na sumu 1.511,20 eura, ktorá
však nebola zo strany žalovaného uhradená. Medzi účastníkmi konania nebola uzavretá dohoda o
výške úroku z omeškania a z toho dôvodu žalobca v danom konaní okrem nároku na zaplatenie istiny
1.511,20 eura predstavujúcej neuhradenú cenu diela uplatnil tiež nárok na zaplatenie úroku z omeškania
v zákonnej výške odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti predmetnej faktúry do zaplatenia.
Právomoc súdu je daná v zmysle kapitoly II, oddiel 2, článok 5, bod 1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001.
Zo znenia § 536 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Obchodného zákonníka (ďalej len OZ) vyplýva, že zmluvou o dielo
sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej
údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.
Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany
v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.
Podľa § 537 ods. 1, ods. 2, ods. 3 OZ je zhotoviteľ povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo
zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným
časom.
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný
pokynmi objednávateľa, ibaže sa výslovne zaviazal plniť ich.
Podľa § 546 ods. 1 OZ je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo
určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek
tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné
dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.
Podľa § 548 ods. 1 OZ je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve.
Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela.
Podľa § 554 ods. 1 veta prvá, ods. 6 OZ zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho
riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste
ustanovenom týmto zákonom.
Ak o to požiada ktorákoľvek strana, spíše sa o odovzdaní predmetu diela zápisnica, ktorú podpíšu obe
strany.
Podľa § 365 ods. 1 OZ dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby
poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
Podľa § 369 ods. 1, ods. 2 OZ ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti,
vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej
sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe,
ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
Podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonníka sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe
Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o
deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania
s plnením peňažného záväzku.
Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením
peňažného záväzku, t.j. v danom prípade ku dňu 12.4.2014 bola 0,25%, v dôsledku čoho žalobcovi
vznikol nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej výške 9,25% ročne.
Po vyhodnotení výsledkov vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že medzi účastníkmi konania
bola v ústnej forme uzavretá platná zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka, na základe
ktorej žalobca riadne splnil svoje zmluvné povinnosti zhotoviteľa, avšak naproti tomu žalovaný nesplnil
riadne a včas svoju zmluvnú povinnosť objednávateľa, t.j. zaplatiť v lehote splatnosti dohodnutú cenu
diela, v dôsledku čoho vznikol žalobcovi nárok na zaplatenie istiny predstavujúcej cenu diela spolu s
príslušenstvom predstavujúcim úroky z omeškania v zákonnej výške, keďže medzi účastníkmi konania
nebola uzavretá dohoda o výške úrokov z omeškania.
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s poukazom na znenie citovaných zákonných ustanovení
súd kvalifikoval žalobcom uplatnený nárok ako skutkovo i právne opodstatnený a preto žalobe v celom
rozsahu vyhovel.
Súčasne súd v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. určil povinnosť žalovaného nahradiť strane žalobcu trovy
konania v sume 281,08 eura pozostávajúce zo súdneho poplatku v sume 90,50 eura a z trov právneho
zastúpenia v sume 190,58 eura za dva úkony právnej pomoci po 71,37 eura (prevzatie a príprava veci,
podanie žaloby na súd), dvakrát režijný paušál po 8,04 eura a daň z pridanej hodnoty v sadzbe 20% zo
sumy 158,82 eura v celkovej výške 31,76 eura.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde
Bratislava II, písomne, v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti
rozsudku možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
na zistenie rozhodujúcich skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (§ 205a),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh
na vykonanie exekúcie podľa osobitného právneho predpisu.
Back to top Go down
http://www.campingcarbesinov.com
 
Slovakian Agreement 08. 09. 2015, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o JUDr. Antonom Novákom, NOVÁK & PARTNERS, s.r.o., Negozio Don Corleone s.r.o
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Campingcar Besinov UBS AG THE WORLD WIDE OFFSHORE SCANDAL :: BAKER TILLY SPIESS S.A. GENEVA :: GAZPROM . PETER ANDEL JUNIOR SLOVAKIA-
Jump to: